Nowe Perspektywy
          Nowe Perspektywy

Centrum Integracji Społecznej "CISPOL" w Polanowicach

POKL CISPOL Polanowice Europejski Fundusz Społeczny

        Gmina Byczyna

    WUP Opole
O projekcie "Nowe Perspektywy"...
"Nowe Perspektywy" - projekt Centrum Integracji Społecznej "CISPOL" w Polanowicach realizowany w ramach
Poddziałania 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Kursy (od marca do sierpnia 2009) >>
  • brukarski
  • krawiecki w zakresie szycia strojów średniowiecznych

   L.p.ZajęciaRodzaj zajęćCzas trwania
   1.Przedstawienie planowanych zajęć.
   Zadania, jakie będą realizowane.
   Ogólne przedstawienie strojów.
   Teoria1h
   2.Nakrycia głowy na przełomie wieków.
   Dodatki do strojów (torby, sakwy, rękawice)
   Teoria1h
   3.Historia ubioru - wiek V-XIITeoria1h
   4.Historia ubioru - wiek XIII-XVTeoria2h
   5.Moda Europy - wiek XIV-XVTeoria1h
   6.Materiały używane do szycia strojów średniowiecznych.
   Rodzaje szwów oraz sposoby robienia dodatków krawieckich (guziki, wycinanki, itp.).
   Wykorzystanie poszczególnych źródeł historycznych.
   Praktyka1h
   7.Bielizna w średniowieczu - sposoby wykrajania oraz szycie (od V do XV w.)Praktyka3h
   8.Strój spodni od XII do XIV wieku - sposoby wykrajania oraz szyciePraktyka3h
   9.Strój wierzchni od XII do XIV wieku - sposoby wykrajania oraz szyciePraktyka4h
   10.Strój spodni wiek XV - sposoby wykrajania oraz szyciePraktyka4h
   11.Strój wierzchni wiek XV - sposoby wykrajania oraz szyciePraktyka4h

   Zagadnienia realizowane w czasie trwania kursu:
   1. Nakrycia głowy na przełomie wieków
   2. Dodatki do strojów (torby, sakwy, rękawice)
   3. Historia ubioru - wiek V-XII
   4. Historia ubioru - wiek XIII-XV
   5. Moda Europy - wiek XIV-XV
   6. Materiały używane do szycia strojów średniowiecznych
   7. Rodzaje szwów oraz sposoby robienia dodatków krawieckich (guziki, wycinanki, itp.)
   8. Wykorzystanie poszczególnych źródeł historycznych
   9. Bielizna w średniowieczu - sposoby wykrajania oraz szycie (od V do XV)
   10. Strój spodni od XII do XIV wieku - sposoby wykrajania oraz szycie
   11. Strój wierzchni od XII do XIV wieku - sposoby wykrajania oraz szycie
   12. Strój spodni wiek XV - sposoby wykrajania oraz szycie
   13. Strój wierzchni wiek XV - sposoby wykrajania oraz szycie

   Metody prowadzenia zajęć:
   Wykład z użyciem prezentacji multimedialnej, prezentacja gotowych wzorów strojów, praktyczne ćwiczenia w krojeniu i szyciu.

   Uwagi, spostrzeżenia:
   Oferta programowa nie wyczerpuje całości zagadnienia z uwagi na czas ograniczony trwania kursu. Stwarza jednak okazję do wzbogacania wiedzy w tym zakresie wykorzystując inne źródła historyczne. Dla beneficjentów projektu "Nowe perspektywy" będzie podstawą do zajęć w warsztacie reintegracji zawodowej w zakresie rękodzieła artystycznego.

  • palacza i konserwatora C.O.
  • obsługi do selektywnej zbiórki odpadów


 • Asystent rodzinny >>
  • Ważną rolę w programie pełnią "asystenci rodzinni". Ich zadaniem jest wejście do rodziny i wszechstronna pomoc w ponownym przywróceniu jej do normalnego życia społecznego oraz próba odbudowy relacji interpersonalnych. Asystent rodzinny to osoba, która będzie analizować potrzeby obecnych uczestników Centrum Integracji Społecznej CISPOL.
   Realizacja programu potrwa od kwietnia do grudnia 2009 roku. Najważniejszym celem jest przywrócenie do życia w społeczeństwie rodzin wykluczonych, patologicznych, mających problemy z realizacją podstawowych zadań rodzinnych. Duży nacisk kładziemy zwłaszcza na potrzeby dzieci.


 • "Szkoła dla rodziców" - warsztaty psychoedukacyjne >>
  • Trwać będzie w styczniu 2010 roku.
   Są to warsztaty psychoedukacyjne skierowane między innymi dla beneficjentów i ich małżonków. "Jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać, żeby dzieci mówiły" skierowane do rodziców pragnących poznać nowe sposoby postępowania z dziećmi, oparte na wzajemnym szacunku, akceptacji, zrozumieniu i poczuciu odpowiedzialności. Poprzez praktyczne ćwiczenia uczestnicy warsztatów usprawniają swoje umiejętności wychowawcze.


 • Świetlica środowiskowa z elementami socjoterapeutycznymi >>
  • Trwać będzie od czerwca do sierpnia 2009 roku.
   Świetlica środowiskowa z elementami socjoterapeutycznymi będzie korygowała urazowe doświadczenia dzieci beneficjentów projektu oraz pozwoli kobietom/matkom zająć się własnym rozwojem zawodowym. Świetlica ta będzie realizowała cele terapeutyczne i zapewniała opiekę nad dziećmi w okresie wakacji.


 • Trening pracy w dostosowanych warsztatach zawodowych >>
  • warsztat krawiecki - szycie strojów średniowiecznych (rusza od sierpnia 2009)

   Założenia programowe:
   Szkolenia są związane z rozwojem regionalnym i w oparciu o ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w woj. opolskim. Wiąże się on również z polityką regionalną, w szczególności Strategią Polityki Społecznej Gminy Byczyna. Celem kursu jest stworzenie możliwości pracy w związku z działalnością Grodu Rycerskigo k/Byczyny. Dzięki zdobytej wiedzy na temat historii strojów w okresie średniowiecza i nabycia umiejętności krawieckich w tym zakresie, uczestnicy szkolenia będą mogli podjąć aktywność zawodową w kierunku szycia strojów historycznych dla Bractw Rycerskich w Polsce.

   Cele operacyjne:
   Uczestnik szkolenia będzie:
   1. Posiadał wiedzę na temat mody panującej w okresie średniowiecza.
   2. Będzie umiał znaleźć źródła informacji na temat strojów historycznych.
   3. Zdobędzie wiedzę dotyczącą użytych tkanin oraz dodatków i narzędzi do ich wykonania.
   4. Zdobędzie umiejętności w zakresie sposobów wykrajania strojów i ich szycia.

   Adresaci:
   Adresatem szkolenia są osoby zainteresowane szyciem strojów historycznych z okresu średniowiecza. W szczególności kierowany jest do beneficjentów projektu POKL "Nowe perspektywy" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 7.2.1 "Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".

  • segregacja odpadów (rusza od sierpnia 2009)

   Segregacja odpadów to podział odpadów według rodzaju materiału z jakiego zostały wykonane; oddzielenie materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Odpady są to materiały i substancje stałe i ciekłe (z wyjątkiem ścieków), powstałe wskutek działalności człowieka (dzielą się na odpady przemysłowe i komunalne).
   Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, są nimi również odpady których składu nie zalicza się do odpadów niebezpiecznych niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Odpady medyczne to odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. Odpady niebezpieczne to produkty, substancje, preparaty chemiczne zakwalifikowane jako bardzo toksyczne, toksyczne, rakotwórcze. Odpady ulegające biodegradacji są to takie odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.
   Recykling (ang. recycling od recycle "zawracać do obiegu") - powtórne wykorzystywanie substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym, w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu takim jak pierwotny lub innym.

  • pielęgnacja terenów zielonych (rusza od sierpnia 2009)
  • brukarstwo (rusza od kwietnia 2009)

Copyright © 2009: Spółdzielnia Socjalna WwwPromotionOdzież robocza Wrocław